தான்தோன்றீஸ்வரர் ஆலய வீதிகளுக்கான காப்பெற் இடும் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளது.

ஆரம்ப நேரம்
முடியும் நேரம்