இடர்காலத்திலும் மாவட்ட அபிவிருத்தியினை திட்டமிட்டு குழப்பும் கும்பல்

இவ் இடர்காலத்திலும் மாவட்ட அபிவிருத்தியினை திட்டமிட்டு குழப்பும் கும்பல்

போலிதேசியவாதிகள் மற்றும் அரசாங்கம் சார்ந்த ஒருசில கையாலாகாத மக்கள் பிரதிநிதிகளின் இயலாமையின் வெளிப்பாடு


 

Video

ஏனைய செய்திகள்

கிராமிய வீதிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சரும் மட்டக்களப்பு மாவட்ட அபிவிருத்திக் குழு தலைவருமான

ஏறாவூர் தமிழ் மகா வித்தியாலய அதிபர் உள்ளிட்ட பாடசாலை பழைய மாணவர் சங்கம் மற்றும் பாடசாலை அபி

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் ஒருங்கிணைந்த வீதி அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் உள்வாங்கப்பட்டு( iRoad p

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் முன்னெடுக்கப்பட்டுவரும் கிராமிய வீதிகள் உட்கட்டமைப்பு முன்னேற்றங்கள் தொ