தேசிய எல்லை நிர்ணய ஆணைக்குழுவின் அரசியல் கட்சிகளுடனான கலந்துரையாடல் இடம்பெறவுள்ளது

ஆரம்ப நேரம்
முடியும் நேரம்