விட்டுச்சென்ற அபிவிருத்தியினை தொட்டுச் செல்ல.

ஒரு சமுகம் ஆரோக்கியமாக இருக்கின்றதா என்பதனை அளவிடுவதற்கான குறிகாட்டிகள் அச்சமுகமானது பொருளாதாரம், கல்வி, வாழ்வாதாரம், வேலைவாய்ப்பு, கலை, கலாசாரம், உட்கட்டமைப்புக்கள், சுகாதாரம், சமுக

அந்தஸ்த்து என்பவற்றில் அடைந்துள்ள முன்னேற்றமே ஆகும். அதேவேளை அச்சமுகத்தின் உரிமையும் முக்கியமானதாகும். எனவே ஒரு சமுகத்தின் அபிவிருத்தி அரசியலும், உரிமை அரசியலும் அச்சமுகத்திற்கு இரண்டு கண்கள் போன்றவை

 

Video

ஏனைய செய்திகள்

Video

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் வறுமை நிலையிலும் பாடசாலைக் கல்வியினை தொடரும் மாணவர்களுக்கான புத்தகப்பைக

Video

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் வறுமை நிலையிலும் பாடசாலைக் கல்வியினை தொடரும் மாணவர்களுக்கான புத்தகப்பைக