இனிய தமிழ் சிங்கள புதுவருட நல்வாழ்த்துக்கள்

ஆரம்ப நேரம்
முடியும் நேரம்

கௌரவ தலைவர் சிவ.சந்திரகாந்தன் அவர்கள் தமிழ் சிங்கள புதுவருடத்தை முன்னிட்டு வாழ்த்துச் செய்தி தெரிவிக்கவுள்ளார்