220 பயனாளிகளுக்கு வாழ்வாதாரத்தினை அதிகரிக்கும் முகமாக கைத்தொழில் உபகரணங்கள் வழங்கி வைக்கப்படவுள்ளது

ஆரம்ப நேரம்
முடியும் நேரம்

வாழ்வாதாரத்தினை அதிகரிக்கும் முகமாக கைத்தொழில் உபகரணங்கள் கௌரவ தலைவர் சிவ.சந்திரகாந்தன் அவர்களினால் 220 பயனாளிகளுக்கு வழங்கி வைக்கப்படவுள்ளது