மட்/பட்/மகிழூர்முனை சக்தி வித்தியாலய விளையாட்டு மைதான புனரமைப்பு (04.04.2022)

ஆரம்ப நேரம்
முடியும் நேரம்

மண்முனை தென் எருவில் பற்று  பிரதேச செயலக பிரிவிற்குட்பட்ட  மட்/பட்/மகிழூர்முனை சக்தி  வித்தியாலய மைதானம் புனரமைப்பு செய்யப்படவுள்ளது. இந் நிகழ்வானது  (04.04.2022) அன்று  சம்பிரதாயபூர்வமாக ஆரம்பித்து வைக்கப்படவுள்ளது.