விட்டுச்சென்ற அபிவிருத்தியினை தொட்டுச் செல்ல.

ஒரு சமுகம் ஆரோக்கியமாக இருக்கின்றதா என்பதனை அளவிடுவதற்கான குறிகாட்டிகள் அச்சமுகமானது பொருளாதாரம், கல்வி, வாழ்வாதாரம், வேலைவாய்ப்பு, கலை, கலாசாரம், உட்கட்டமைப்புக்கள், சுகாதாரம், சமுக

அந்தஸ்த்து என்பவற்றில் அடைந்துள்ள முன்னேற்றமே ஆகும். அதேவேளை அச்சமுகத்தின் உரிமையும் முக்கியமானதாகும். எனவே ஒரு சமுகத்தின் அபிவிருத்தி அரசியலும், உரிமை அரசியலும் அச்சமுகத்திற்கு இரண்டு கண்கள் போன்றவை

 

Video

ஏனைய செய்திகள்

Video

சித்தாண்டி வந்தாறுமூலை பகுதிகளிலுள்ள விவசாய நிலங்களின் பிரதான வடிசல் வாய்க்காலாக திகழும் செம்பித்

இன்றைய சிறார்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களாக பொருளாதாரம் மற்றும் போசாக்கின்மை போன்றன காணப்படுகின்ற போ

கிராமிய வீதிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சரும் ,கிழக்கின் முதல் முதலமைச்சருமான கெளரவ சிவநேசதுரை