கிராமிய வீதிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சரும் ,கிழக்கின் முதல் முதலமைச்சருமான கெளரவ சிவநேசதுரை

தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் கட்சியின் உள்ளூராட்சி மன்ற உறுப்பினர்களுக்கான மாதாந்தக்கூட்டம் தமிழ்

ஆட்சியாளர்களை நாம் ஆதரிப்பது பிரதேசத்தி்ல் தமிழர்களின் நலனுக்காகவே தவிர தனிப்பட்ட சொத்து சுகம் சே

பிரதேச சபை உறுப்பினர் மேகசுந்தரம் வினோராஜிற்கு எதிராக பெண்கள் ஒன்றியம் இணைந்து நடாத்திய பாரிய கண்

மண்முனைப்பற்று பிரதேச சபை உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் கட்சியின்

போரதீவுப்பற்று பிரதேச சபை உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் கட்சியின்

சாதனையாளர்கள் எந்தச் சூழலில் இருப்பினும் அச் சமூகச் சூழலை தமக்கு சாதகமாக்கி வெற்றிபெற வேண்டும் என

15.09.2022ம் திகதி நடைபெற்ற மண்முனை தென் எருவில்பற்று பிரதேச சபை அமர்வில் பிரதேசசபையின் உறுப்பினர

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இந்த வருடம் செய்கை பண்ணப்படவுள்ள 1, 95, 000ற்கும் அதிகமான ஏக்கர் வயல் க